Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Bác sĩ gia đình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Bác sĩ gia đình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bác sĩ gia đình làm việc cùng với các thành viên khác của nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu để tăng cường tiếp cận, chăm sóc liên tục và toàn diện. Sự tiếp cận với các dịch vụ y tế của nguoif dân tăng lên khi bác sĩ gia đình cung cấp các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân  khác nhau ở tuyến cộng đồng trong sự phối hợp với các thành viên trong nhóm. Điều này được xác định bằng thời gian tiếp xúc với bệnh nhân, sự thuận tiện, gần gũi, có khả năng chấp nhận và khả năng chi trả. Sự tiếp cận liên tục với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân còn thông qua sự hẹn khám lại ở các lần khám đầu tiên, cùng với sự chuyển bệnh nhân tới các dịch vụ không có sẵn ở cơ sở. Chăm sóc liên tục thường được chia sê bởi các thành viên trong nhóm hoặc với các nhóm khác để loại trừ sự làm việc quá sức của bất kì thành viên nào. Khi bệnh nhân đã sẵn sàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu