Điểm tin nổi bật từ Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác

PRAC khẳng định không có bằng chứng nhất quán về sự khác biệt về nguy cơ giữa các thuốc yếu tố VIII có nguồn gốc huyết tương và nguồn gốc tái tổ hợp.

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

Sau quá trình tái đánh giá, PRAC đã xác nhận kết luận trước đây vào tháng 5/2017: Không có bằng chứng rõ ràng và nhất quán về sự khác biệt tỷ lệ phát triển chất ức chế giữa hai nhóm thuốc yếu tố VIII được sử dụng để điều trị hemophilia A: nhóm thuốc có nguồn gốc từ huyết tương và nhóm thuốc sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp.

 

Do các đặc tính khác nhau của từng chế phẩm trong hai nhóm, PRAC khẳng định lại rằng nguy cơ phát triển ức chế nên được đánh giá riêng cho từng thuốc. Nguy cơ đối với mỗi chế phẩm sẽ tiếp tục được đánh giá khi có nhiều bằng chứng hơn.

 

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/09/news_detail_002806.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Điểm tin: Lê Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*